Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 společnosti AUTA NA CNG s.r.o.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“).
 2. Práva Kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí Kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost Kupujícího mu jej předá v textové podobě.
 3. Tento reklamační řád se vztahuje na Spotřebitele i Podnikatele, jak jsou tito definováni níže, přičemž každému mohou být tímto reklamačním řádem stanoveny odlišná práva a odlišné povinnosti.

 

DEFINICE POJMŮ

 1. Podnikatel je každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet i odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 1. Prodávající je společnost AUTA NA CNG s.r.o., se sídlem Fabiánka II 5228, Kudlov, 760 01 Zlín, identifikační číslo 072 35 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 107033.
 1. Reklamace dle tohoto reklamačního řádu představuje uplatnění záruky nebo zákonného práva z vadného plnění, v souladu s tímto reklamačním řádem.
 1. Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 1. Zboží je pro účely tohoto reklamačního řádu motorové vozidlo, které Prodávající prodává Kupujícímu na základě příslušné kupní smlouvy, včetně všech jeho součástí a příslušenství v takové kupní smlouvě uvedených.

 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající prohlašuje, že Zboží předává Kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 OZ, přičemž Kupující je si vědom, že v případě Zboží se jedná o ojeté motorové vozidlo ve stavu přiměřeném svému stáří a obvyklému opotřebení, jak je dále uvedeno v příslušné kupní smlouvě.
 1. Kupující převzetím Zboží vyjadřuje souhlas s tímto reklamačním řádem.
 1. Kupující převzetím Zboží dále potvrzuje, že se seznámil s jeho technickým i optickým stavem, že mu byla umožněna prohlídka a zkušební jízda.

 

ZÁRUKA

 1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, je-li takto uvedeno v příslušné kupní smlouvě.
 1. Pro vyloučení pochybností, zárukou poskytnutou Kupujícím v souladu s odst. 1. výše není dotčeno zákonné právo Kupujícího z vadného plnění.

 

REKLAMACE
 1. V případě, že Kupující zjistí na Zboží po jeho převzetí vadu, kterou si přeje uplatnit prostřednictvím Reklamace, je povinen neprodleně po zjištění takové vady vyrozumět Prodávajícího.
 1. Kupující je povinen uplatnit Reklamaci výlučně u Prodávajícího, není-li v příslušné kupní smlouvě uvedeno jinak.
 1. Prodávající je povinen Kupujícímu sdělit způsob řešení Reklamace, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je Kupujícím Reklamace uplatněna.
 1. V případě, že je způsobem řešení Reklamace oprava zjištěné vady, Kupující zajistí dopravu Zboží na místo určené Prodávajícím.
 1. V případě, že není možné vzhledem ke zjištěné vadě dopravit Zboží na místo určené Prodávajícím, Prodávající zajistí dopravu Zboží z místa určeného Kupujícím. Kupující je povinen za tímto účelem poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost. 
 1. Lhůty pro vyřízení Reklamace při uplatnění práva ze záruky se řídí ustanoveními příslušné kupní smlouvy. Lhůty pro vyřízení Reklamace při uplatnění zákonného práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 

NÁKLADY REKLAMACE
 1. V případě, že Reklamace je Prodávajícím uznána za oprávněnou, Prodávající vyřídí Reklamaci na své náklady, způsobem dohodnutým mezi ním a Kupujícím.
 1. V případě, že Reklamace není Prodávajícím uznána za oprávněnou, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu účelně vynaložené náklady související s uplatněním Reklamace.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.
 1. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny, přičemž nároky Kupujících se řídí výhradně reklamačním řádem platným k datu uzavření příslušné kupní smlouvy, nejsou-li kogentně stanoveny zákonem.

 

* * *
Ve Zlíně dne 1. ledna 2021
AUTA NA CNG s.r.o.